تغیر رمز مودم

تغیر رمز مودم با موبایل و…

آموزش اکسپرس-امنیت مودم بسیار مهم است و اولین مرحله امنیت مودم شما رمز مودم شما که باید رمز ایمنی باشد تا شر هکر ها ویا برنامه های هک در امان ماند اگر رمز مودم شما قوی نیست حتما آن را تعویض کنید  اگر تازه مودم خود را خردیداری کردید و دارای رمز نیست سریعا بر…