ریکاوری عکس

ریکاوری عکس های پاک شده گوشی

آموزش اکسپرس-از دست دادن فایل ها خیلی غمناکه بخصوص عکس هایی که خاطرات خوب و بد ما را ضبط کرده اند تا بتوانیم آن دوران را یاد کنیم. با پاک شدن عکس ها دیگر هیچ وقت نمیشه مانند آن لحظه را ضبط کرد خیلی اعصاب خورد کنه. برای همه پیش آمده که عکس هایی را…